תקנון קורסים

תנאים כלליים להשתתפות בקורסים של מיכל דוד – המיכללה האינטרנטית

תנאים כלליים להשתתפות באחד הקורסים של מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב. תנאים כלליים אלה מהווים חוזה בין מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב לבין המשתתף אשר נרשם לאחד מהקורסים של מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב.

1. בהרשמה לקורס, מסכים המשתתף לתנאים אלה.

2. קורסי מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב מקנים למשתתף ידע וכלים בקשר לנושא הקורס כפי שצוין בטופס ההרשמה.

3. מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב הינה חברה עצמאית ואינה קשורה בכל דרך לחברה אחרת. אנו מספקים אך ורק הדרכה עצמאית.

4. השתתפות בקורס מותנה בתשלום מלא ובמועד של דמי ההרשמה שצוינו בטופס ההרשמה לגבי הקורס שאליו נרשם המשתתף. במקרה של תשלום בתשלומים, רק פירעונו המלא של כל תשלום במועדו ייחשב כביצוע התשלום.

5. ההשתתפות בקורס הינה אישית ואינה ניתנת להסבה או להעברה.

6. דמי ההרשמה ישולמו במועדים ובאופנים שצוינו בטופס ההרשמה.

7. מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב רשאית לבטל קורס בכל עת ומכל סיבה. במקרה של אי-פתיחת קורס, או ביטולו יהיה המשתתף זכאי להחזר מלא של דמי ההרשמה ששילם.

8. המשתתף רשאי לבטל את הרישום לקורס מכל סיבה שהיא ומבלי שיהיה חייב לנמק את הביטול עד לתום המועד שמצוין להלן:
בקורס שאורכו עד שישה שבועות – עד לתום 14 יום ממועד פתיחת הקורס.
בקורס שאורכו יותר משישה שבועות ועד שמונה שבועות – עד לתום 21 יום ממועד פתיחת הקורס.
בקורס שאורכו יותר משמונה שבועות – עד לתום 30 יום ממועד פתיחת הקורס.
לעניין זה "מועד פתיחת הקורס" הוא המועד בו הועלה השיעור הראשון לאתר הקורס. הביטול יהיה במתן הודעה בכתב על רצון המשתתף בביטול שיימסר למיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב עד לתום המועד המצוין לעיל ביחס לקורס. עם קבלת הודעה כאמור בתוך המועד שנקבע, תחזיר למיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב למשתתף את דמי הרישום ששילם במלואם ותפסיק את הגבייה של דמי רישום נוספים

9. אם משתתף רכש קורס כלשהו בתשלומים שאינם באמצעות חברת אשראי (לדוגמא העברה בנקאית ), ומסיבה כלשהי הפסיק את רצף התשלומים לאחר תום תקופת האחריות, רשאית מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב לסגור את הגישה של אותו לקוח לאותו הקורס מבלי להחזיר את התשלומים ששילם עד לאותו היום.

10. הקורסים מתקיימים במועדים שצוינו באתר מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב. עם זאת, מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב רשאית לשנות את המועד של קורס או של מפגש או מפגשים מסוימים  ובמקרה זה תיתן הודעה למשתתף. במקרה שנבצר מהמשתתף להשתתף בקורס בשל שינוי המועד יהיה זכאי להחזר התמורה בגין המפגשים שנבצר ממנו להשתתף בהם.

11. המשתתף מתחייב לא להפריע למרצים ו/או למשתתפים האחרים בקורס.

12. מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב רשאית למנוע את ההשתתפות, או המשך ההשתתפות של משתתף בקורס אשר הפר תנאי מתנאי הסכם זה.

13. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני בהרצאות, בחומרים המחולקים בקורס, ביתר התכנים המוצגים או שנלמדים בקורס, או המופצים על-ידי מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב שייכות באופן בלעדי ל- מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב. למשתתף ניתן רשות לעשות בחומרים המחולקים בקורס שימוש אישי ולא מסחרי לצורך לימודיו בלבד. בנוסף, מכיוון ש-מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב משקיעה משאבים ניכרים בהכנת הקורסים והחומרים, מתחייב המשתתף לא לעשות שימוש בכל מידע ו/או רעיונות שהועברו לו במסגרת הקורס לצורך העברת קורס דומה ו/או כל שימוש אחר שיש בו כדי להתחרות בעסקי מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב.

14. למרות ש- מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב עושה מאמצים להעניק למשתתפים את הכלים המרביים להצלחה, ידוע למשתתף כי לא ניתן להבטיח את הצלחתו, וכי הצלחה כאמור תלויה בגורמים נוספים , ובין היתר מידת השקעת המשתתף בקורס , כמות התרגול שמשקיע , אופן ניצול הכלים העומדים לרשותו וגורמים רבים נוספים.

15. התנאים לעיל והתנאים הכלולים בטופס ההזמנה מהווים את ההסכם הכולל בין מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב לבין המשתתף. לא יהיה כל תוקף לכל הסכם, מצג או מו”מ קודם. כל שינוי של הסכם זה חייב להיות בכתב חתום בידי שני הצדדים. תנאים אלה יחולו על כל קורס נוסף שהמשתתף ישתתף בו במסגרת מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב.

16. מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה על-פי הסכם זה ו/או לבצעם באמצעות קבלני ו/או מפיצי משנה.

17. מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב רשאית לשנות תנאים אלה בכל עת. שינוי כאמור לא יחול על קורס שהמשתתף כבר נרשם לו, אבל יחולו על כל קורס עתידי שאליו יירשם.

18. בכל מקרה שתיקבע ע”י ערכאה מוסמכת כי מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב חבה כלפי המשתתף מסיבה כלשהי, יהיו הפיצויים ש- מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב חייבת לשלם מוגבלים לסכום התמורה ששולמה ע”י המשתתף בקשר לקורס הספציפי. בכל מקרה, לא תהיה מיכל דוד – ייעול המשרד הממוחשב חבה בגין נזקים עקיפים.

19. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך בקשר להסכם זה ו/או הנושאים המטופלים בו או בהזמנה.